វីធីបញ្ចូលប្រាក់នៅ 7-11

1. ចុច “ Add money”

2. ជ្រើសរើស “ 7 -Eleven “

3. បង់ប្រាក់ទៅឲ្យអ្នកគិតលុយ និងស្កេនបារកូដ

4.ទទួលវិក័យប័ត្រ

វិធីបញ្ចូលប្រាក់ក្នុងទ្រូម៉ាន់នី Wallet តាមរយៈគណនីធនាគារ

ជំហានទី ១៖ បើកអ៊ែប ធនាគាររបស់អ្នក

ជំហានទី ២៖ ចុចលើប៊ូតុង“ Top Up”

ជំហានទី ៣៖ ជ្រើសរើស“ TrueMoney Wallet”

ជំហានទី ៤៖ បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទគណនីទ្រូម៉ាន់នី Wallet របស់អ្នកបន្ទាប់មក ចុចបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់និង ចុច “Confirm”

ជំហានទី ៥៖ អ្នកនឹងទទួលបានវិក្កយប័ត្រ និង ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបញ្ចូល

ជំហានទី ៦៖ ពិនិត្យមើលសមតុល្យនៅក្នុងអ៊ែបទ្រូម៉ាន់នី Wallet

ត្រូវការ​ជំនួយ?
ឆាតជាមួយយើង
ទាញយកទ្រូម៉ាន់នី Wallet