របៀបបញ្ចូលឯកសារ

1.ត្រៀមឯកសារបស់អ្នក
ហើយចុច ចូលអេប TrueMoney Wallet

2. បំពេញលេខទូរស័ព្ទ

3. បំពេញកូដ OTP

4. ចុច “ដាក់ឯកសារថ្មី”

5.ជ្រើសរើសប្រភេទទិដ្ឋាការ ហើយបំពេញព័ត៌មាន

6. ជ្រើសរើសប្រភេទ
ឯកសារ

7. ចុច “ថតរូតឯកសារ“

8. ថតរូបឯកសារ

9. ចុច “ប្រើរូបថតនេះ” បើរូបថតច្បាស់

ចំណាំ៖ ចុច “ថតឡើងវិញ” បើរូបថតមិនច្បាស់

10. ចុច “+បន្ថែម” បើមានទំព័របន្ថែម បន្ទាប់មក ចុច “បញ្ជូនឯកសារ”

ចំណាំ៖ បើគ្មានទំព័របន្ថែម ចុច “បញ្ជូនឯកសារ”

11. បញ្ចូលឯកសារបានសម្រច

အခုပဲ ငွေလွှဲပါ
ផ្ទេរប្រាក់ឥឡូវនេះ