เงื่อนไขการให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ (International Remittance Service)

เงื่อนไขการให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ (International Remittance Service) (“เงื่อนไขการให้บริการ”) นี้เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับ ผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง ในการทำธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ (International Remittance Service) (“บริการโอนเงิน”) ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet (“แอปพลิเคชัน”) โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ทำความเข้าใจเงื่อนไขการให้บริการอย่างละเอียดก่อนใช้บริการโอนเงิน

1. การเปิดใช้บริการ
1.1 ผู้ใช้บริการจะต้องมีบัญชี TrueMoney Wallet (“บัญชี”)
1.2 ผู้ใช้บริการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดในการใช้บริการ TrueMoney Wallet สำหรับชาวต่างชาติทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเปิดใช้และให้บริการโอนเงิน และ/หรือทำธุรกรรมกับผู้ใช้บริการที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่บริษัท กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับใดๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนดไว้ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการพิจารณาการให้บริการโอนเงินนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
1.3 ผู้ใช้บริการต้องทำการยืนยันตัวตนที่สาขา TrueMoney Transfer หรือตามที่บริษัทกำหนดก่อนจึงจะสามารถใช้บริการโอนเงินได้

2. การใช้บริการ
2.1 ผู้ใช้บริการจะต้องทำรายการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเพื่อขอโอนเงินจากบัญชีของผู้ใช้บริการไปยังผู้รับเงินในประเทศปลายทาง (“ผู้รับเงิน”) ที่ผู้ใช้บริการระบุ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการโอนเงินดังกล่าว ไปยังประเทศปลายทางที่บริษัทให้บริการเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้บนหน้าจอการทำรายการ
2.2 ผู้รับเงินต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศปลายทาง และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข รวมทั้ง ต้องมีคุณสมบัติและเอกสารตามที่บริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ตัวแทน ตัวแทนช่วงใดๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือธนาคารในประเทศปลายทางกำหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อบังคับของแต่ละประเทศปลายทาง
2.3 ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการโอนเงินได้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนด ดังต่อไปนี้

2.3.1 ค่าใช้จ่ายในครอบครัว
2.3.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
2.3.3 ค่าใช้จ่ายเดินทาง-ท่องเที่ยว
2.3.4 ค่าสินค้า
2.3.5 ค่าบริการรายย่อยอื่น

ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น ในเวลาใดก็ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

2.4 ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการโอนเงินได้ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ต่อรายการ ต่อวัน และต่อเดือน ขึ้นอยู่กับระดับการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการได้ทำไว้กับบริษัท โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบจำนวนเงินได้ที่ https://support.truemoney.com/knowledge-base/credit_limit/ หรือผ่านหน้าจอการทำรายการ หากจำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการทำรายการโอนเงินน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำหรือเกินกว่าจำนวนที่บริษัทกำหนด บริษัทสงวนสิทธิ์ในปฏิเสธการให้บริการโอนเงินแก่ผู้ใช้บริการในครั้งนั้น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินข้างต้น ในเวลาใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ และผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าจำนวนเงินดังกล่าว ยังอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อบังคับของแต่ละประเทศปลายทางกำหนด

2.5 ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการโอนเงินตามอัตราที่บริษัทกําหนด และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใด ๆ โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้ที่เว็บไซต์ https://truemoneytransfer.truemoney.com/ หรือผ่านหน้าจอการทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมไม่ว่าเวลาใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
2.6 กรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเงินในบัญชีของผู้ใช้บริการมีจำนวนไม่เพียงพอกับจำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการต้องการทำรายการโอนเงิน รวมถึงค่าธรรมเนียมการใช้บริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำรายการโอนเงินครั้งใด บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการโอนเงินแก่ผู้ใช้บริการในครั้งนั้น ๆ
2.7 การทำรายการโอนเงินแต่ละครั้ง ผู้รับเงินจะได้รับเงินตามสกุลเงินของประเทศปลายทางในอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ณ เวลาที่ทำรายการโอนเงินเสร็จสิ้น (เมื่อผู้ใช้บริการกดยืนยันการทำรายการโอนเงิน) เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นเงินสกุลอื่นก่อนการทำรายการโอนเงินเสร็จสิ้น
2.8 ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า บริษัทสามารถแต่งตั้งบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ตัวแทน ตัวแทนช่วง (เช่น ร้านค้าทั่วไป ที่มีสัญลักษณ์ TrueMoney Transfer) หรือธนาคารในประเทศปลายทางเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโอนเงินนี้ โดยผู้รับเงินสามารถติดต่อขอรับเงินได้ที่บริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ตัวแทน ตัวแทนช่วง หรือธนาคารใดๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง ในประเทศปลายทาง นับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้บริการ (ผู้โอน) ได้ทำรายการโอนเงิน แต่ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเรื่องความแตกต่างด้านเขตเวลา (Time Zone) และวันและเวลาทำการของบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ตัวแทน ตัวแทนช่วง หรือธนาคารใดๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง ในประเทศปลายทางดังกล่าวด้วย
2.9 เมื่อผู้ใช้บริการทำรายการโอนเงินเสร็จสิ้น จะได้รับหลักฐานการทำธุรกรรมบนหน้าจอแอปพลิเคชัน และเมื่อผู้รับเงินได้รับเงินจากบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ตัวแทน ตัวแทนช่วงใด ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือธนาคารในประเทศปลายทางเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับข้อความแจ้งเตือน (SMS) จากบริษัท ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งผูกกับบัญชี TrueMoney Wallet ของผู้ใช้บริการ หรือได้รับการแจ้งเตือนผ่านช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด เช่น Notification บนแอปพลิเคชัน
2.10 ผู้ใช้บริการสามารถขอยกเลิกการทำรายการโอนเงินได้เฉพาะในเวลาทำการของบริษัท โดยร้องขอผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ จำนวนเงินคืนจะมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินในการทำรายการโอนเงินของผู้ใช้บริการสำหรับรายการนั้น โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ณ เวลาที่ยกเลิกการทำรายการโอนเงิน ทั้งนี้ การพิจารณาตามคำขอยกเลิกการทำรายการโอนเงินของผู้ใช้บริการ และการคืนเงินโดยบริษัทจะดำเนินการตามดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการทำรายการโอนเงินนั้นจากผู้ใช้บริการ (ถ้ามี) นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าบริษัทจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำรายการโอนเงินที่บริษัทได้เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการไปแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถขอยกเลิกการทำรายการโอนเงินได้ หากผู้รับเงินได้รับเงินที่ผู้ใช้บริการได้ทำรายการโอนเงินดังกล่าว จากบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ตัวแทน ตัวแทนช่วง หรือธนาคารในประเทศปลายทางเรียบร้อยแล้ว

3. คำรับรองของผู้ใช้บริการ
3.1 ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบถึงการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในการใช้บริการโอนเงิน
3.2 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับซึ่งความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการโอนเงินตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ในกรณีที่การโอนเงินนั้นเกี่ยวข้องกับประเทศ คณะบุคคล บริษัท องค์กร กลุ่มบุคคล และ/หรือปัจเจกบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ/หรือ การคว่ำบาตรในระดับประเทศ ระหว่างประเทศ หรือนานาประเทศอื่นใด
3.3 ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าข้อมูลและเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้แก่บริษัทเพื่อการขอใช้บริการโอนเงินนี้ ได้แก่ หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานของผู้ใช้บริการ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงและสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงระหว่างบริษัท บริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ตัวแทน ตัวแทนช่วงใดๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือธนาคารในประเทศปลายทางกับผู้ใช้บริการได้

ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการโอนเงินกับผู้ใช้บริการ ในกรณีที่พบว่าเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้ยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการได้ตามกฎหมาย เช่น หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงานหมดอายุ หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ส่งหรือแสดงเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

3.4 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีหน้าที่ในการส่งเงินและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการโอนเงินไปยังผู้รับเงินตามข้อมูลที่ผู้ใช้บริการระบุไว้ในการทำรายการโอนเงินเท่านั้น โดยบริษัทไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเพิ่มเติมใดๆ สำหรับความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้บริการระบุไว้ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการและ/หรือผู้รับเงิน หากผู้ใช้บริการระบุจำนวนเงินและ/หรือข้อมูลใดไว้ไม่ถูกต้อง และทำให้เงินและ/หรือข้อมูลดังกล่าวถูกส่งไปยังผู้รับเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถส่งไปยังผู้รับเงินได้
3.5 ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงจะรับผิดชอบต่อบริษัทสำหรับความค่าใช้จ่าย ความสูญหาย การเรียกร้อง การฟ้องร้องดำเนินคดีและ/หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากดำเนินการตามการทำรายการโอนเงิน และ/หรือเอกสารประกอบการขอใช้บริการโอนเงินของผู้ใช้บริการ รวมถึงจะรับผิดชอบต่อความถูกต้องแท้จริงของเอกสารและข้อมูลที่ได้มอบให้แก่บริษัทสำหรับการใช้บริการโอนเงินนี้

4. ข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัท
4.1 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดจากการที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ได้ และ/หรือผู้รับเงินไม่ได้รับเงินจากการโอนเงิน หรือผู้ใช้บริการไม่สามารถทำรายการโอนเงิน หรือทำรายการโอนเงินไม่สำเร็จ หรือ ล่าช้า ไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดจากเหตุดังต่อไปนี้

4.1.1 กรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หรือเหตุอื่นใด ที่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ เช่น เกิดจากกฎหมาย การคว่ำบาตร กฎเกณฑ์ คำสั่ง คำพิพากษา ข้อจำกัดเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน การดำเนินการโดยภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศไม่ว่าโดยนิตินัยหรือพฤตินัย หรือเงินที่ถูกอายัดอันเกิดจากเหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น หรือเกิดจากเหตุขัดข้องที่เกิดกับระบบไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใด ๆ ความขัดข้องที่เกิดจากบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ตัวแทน ตัวแทนช่วง หรือธนาคารในประเทศปลายทาง หรือความไม่พร้อมของระบบการชำระจ่ายเงิน หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท โดยไม่ว่าจะเกิดจากบริษัท บริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ตัวแทนหรือตัวแทนช่วงใด ๆ หรือธนาคารในประเทศปลายทาง ที่ดำเนินการตามการทำรายการโอนเงินของผู้ใช้บริการ ตลอดจนในกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทและบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ตัวแทน ตัวแทนช่วง หรือธนาคารในประเทศปลายทาง
4.1.2 กรณีที่บริษัทระงับหรือยกเลิกการให้บริการโอนเงินแก่ผู้ใช้บริการตามข้อ 5 ของเงื่อนไขการให้บริการนี้
4.1.3 กรณีที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงความขัดข้องของการให้บริการโอนเงินอยู่แล้ว ก่อนหรือขณะที่ผู้ใช้บริการทำรายการโอนเงิน
4.1.4 เหตุจำเป็น เหตุขัดข้อง หรือเหตุอื่นใด ที่บริษัทเห็นสมควร ไม่ว่าด้วยประการใดๆ

ทั้งนี้ เว้นแต่เหตุดังกล่าวข้างต้นนั้นเกิดจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท บริษัทตกลงจะรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการจำกัดเพียงเท่ากับมูลค่าของจำนวนเงินซึ่งผู้ใช้บริการทำรายการโอนเงินในครั้งนั้นๆ

5. การยกเลิก/ระงับการให้บริการโอนเงิน
5.1 หากบริษัทประสงค์จะระงับหรือยกเลิกการให้บริการโอนเงินตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบดังกล่าว ให้ถือว่าเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ เป็นอันสิ้นผลลงทันที แต่ทั้งนี้ การยกเลิกหรือระงับการให้บริการโอนเงินดังกล่าว ย่อมไม่กระทบถึงหนี้ใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการยังคงค้างชำระอยู่กับบริษัท รวมทั้ง ไม่เป็นการลบล้างสิทธิหรือความรับผิดใด ๆ ที่บริษัทและผู้ใช้บริการมีอยู่ หรือได้เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลของการสิ้นสุดลงของเงื่อนไขการให้บริการนี้
5.2 บริษัทมีสิทธิยกเลิก หรือระงับการโอนเงินตามคำขอของผู้ใช้บริการได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากบริษัทมีเหตุสงสัยว่าผู้ใช้บริการกระทำความผิด หรือพยายามกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายเกี่ยวกับฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ กระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท หรือบุคคลอื่นใด หรือผู้ใช้บริการประพฤติผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทมีเหตุอันควรสงสัย หรือบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ บริษัทอาจติดต่อเพื่อร้องขอให้ผู้ใช้บริการชี้แจงข้อมูล นำส่งเอกสารหลักฐาน หรือเอกสารใด ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทพิจารณา หากผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการตามที่บริษัทร้องขอภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือบริษัทได้รับข้อมูล เอกสารหลักฐาน หรือเอกสารใด ๆ เพิ่มเติม จากผู้ใช้บริการแล้ว และบริษัทเห็นว่าผู้ใช้บริการเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่ระบุข้างต้น หรือบริษัทจำเป็นต้องยุติการให้บริการโอนเงินแก่ผู้ใช้บริการด้วยเหตุผลตามกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการยกเลิกหรือระงับการให้บริการโอนเงินในทันที

6. ข้อมูลส่วนบุคคล
6.1 ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าบริษัทอาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ใน การให้บริการโอนเงินตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ การพิสูจน์/ยืนยันตัวตน การทำสถิติ การวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเพื่อพัฒนาบริการหรือให้สิทธิประโยชน์ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับบริการโอนเงิน หรือมุ่งเน้นให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดี การให้บริการช่วยเหลือ หรือการติดต่อสอบถาม และผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ตัวแทน หรือตัวแทนช่วงใด ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท และธนาคารในประเทศปลายทาง นิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท และนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ด้วย รวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคคลภายนอกซึ่งมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในและนอกประเทศ
6.2 ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าในการดำเนินการของบริษัทอันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโอนเงินนี้ บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลนอกประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทรับรองว่าบริษัทจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า เมื่อบริษัทได้ทำการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในประเทศปลายทางตามเงื่อนไขการให้บริการนี้เรียบร้อยแล้ว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการ และ/หรือผู้รับเงิน อันเนื่องมาจากการที่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในประเทศปลายทางดังกล่าวกระทำการอันเป็นการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และ/หรือผู้รับเงิน
6.3 ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบและศึกษารายละเอียดอื่น ๆ ของข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ได้ที่นี่

7. ข้อตกลงอื่นๆ

7.1 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งการใช้บริการโอนเงินของผู้ใช้บริการถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยบริษัทอาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการได้ ไม่ว่าในเวลาใด โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ และการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการโอนเงินต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไข หรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไข หรือเพิ่มเติมในแต่ละครั้ง
7.2 ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าเงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการ TrueMoney Wallet ของบริษัท และผู้ใช้บริการตกลงที่ผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ และเงื่อนไขการให้บริการ TrueMoney Wallet ของบริษัททุกประการ
7.3 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการโอนเงิน ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามได้ทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ TrueMoney Customer Care 1240 กด 4 หรือช่องทาง facebook: https://www.facebook.com/truemoneytransfermyanmar
7.4 การแปลเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาใดก็ตาม มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาใดๆ ที่จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้บริการ ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาไทยและภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาไทย ให้ยึดข้อความตามภาษาไทย
7.5 เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
7.6 ถ้าข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายใดๆ ให้ถือว่าข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ของเงื่อนไขการให้บริการที่สมบูรณ์แยกจากส่วนที่เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ และมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
7.7 ในกรณีที่บริษัทไม่บังคับใช้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดของเงื่อนไขการให้บริการนี้ จะไม่กระทบถึงสิทธิของบริษัทในการบังคับใช้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขนั้นในภายหลัง และการสละสิทธิในการกระทำผิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดของผู้ใช้บริการ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการกระทำผิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขดังกล่าวครั้งต่อไป หรือการสละสิทธิในข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่นใด