ទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍

តើ​វា​គឺជា​អ្វី?
– ទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវបានចេញឱ្យជនបរទេសដែលចង់ចូលប្រទេសថៃជាបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ទេសចរណ៍, អាជីវកម្ម,ការព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្ត និងប្រភេទការងារបណ្តោះអាសន្នមួយចំនួន។

តើត្រូវរួមបញ្ចូលឯកសារអ្វីខ្លះ?
– លេខលិខិតឆ្លងដែន, កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ដែលមានបោះត្រាទិដ្ឋាការផ្លូវការ និងការបន្តសុពលភាពចុងក្រោយបង្អស់ (ប្រសិនបើមាន)។

ត្រូវថតរូបដូចម្ដេច?
– ថតទាំងផ្នែកខាងឆ្វេង និងខាងស្តាំនៃទំព័រទិដ្ឋាការ។ សូមថតរូបឲច្បាស់ និងអាចអានបាន ដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃដំណើរការការអនុម័ត។