ផ្ទេរប្រាក់លើកទី 1 តាមរយៈ Truemoney Wallet ទទួលបានប្រាក់ត្រលប់មកវិញ 100 បាត (អ្នកប្រើប្រាស់ជាជនជាតិខ្មែរ)

ទាញយកទ្រូម៉ាន់នី Wallet

ផ្ទេរប្រាក់លើកទី 1 តាមរយៈ Truemoney Wallet ទទួលបានប្រាក់ត្រលប់មកវិញ 100 បាត (អ្នកប្រើប្រាស់ជាជនជាតិខ្មែរ)

របៀបចូលរួមយុទ្ធនាការ៖
1. ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសថៃ (“អ្នកផ្ញើ”) ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិដោយជោគជ័យទៅកាន់អ្នកទទួលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធី TrueMoney Wallet ។
2. ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរអប្បបរមាគឺ 5,000 ក្នុងមួយលើក។
3. អាចអនុវត្តបានសម្រាប់អ្នកផ្ញើដែលមិនធ្លាប់ផ្ទេរតាមរយៈ TrueMoney Wallet ពីមុនមក។

រង្វាន់៖
Cashback 100 THB សម្រាប់អ្នកផ្ញើ ដែលនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនី TrueMoney Wallet របស់អ្នកផ្ញើ
ចំណាំ៖ កំណត់ចំនួន 1 រង្វាន់ក្នុង 1 គណនី TrueMoney Wallet

លក្ខខណ្ឌនៃយុទ្ធនាការ៖
លក្ខខណ្ឌខាងក្រោមត្រូវអនុវត្តចំពោះអ្នកចូលរួមទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងការផ្ទេរប្រាក់លើកទី 1 តាមរយៈ Truemoney Wallet ទទួលបានសាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ 100 បាត (អ្នកប្រើប្រាស់កម្ពុជា) (“យុទ្ធនាការ”)។ ក្នុងន័យនេះ អ្នកចូលរួមទទួលយក និងយល់ព្រមក្នុងការចងក្រងដោយលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

1. យុទ្ធនាការនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន True Money Limited (“ក្រុមហ៊ុន”)។
2. យុទ្ធនាការនេះគឺសម្រាប់តែអ្អ្នកប្រើប្រាស់ជាជនជាតិខ្មែរនៃកម្មវិធី TrueMoney Wallet ប៉ុណ្ណោះ។
3. ដើម្បីចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះ អ្នកចូលរួមដែលមានសិទ្ធិត្រូវតែអនុវត្តតាម និងគោរពយ៉ាងពេញលេញនូវវិធីសាស្រ្តរបស់យុទ្ធនាការ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនៅពេលណាមួយក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការ។
4. រង្វាន់ (សាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ) មិនអាចផ្លាស់ប្តូរ ឬផ្ទេរជាសាច់ប្រាក់ ឬទៅភាគីណាមួយឡើយ។
5. អ្នកចូលរួមដែលមានសិទ្ធិទទួលបានរង្វាន់ (សាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ) ក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការជោគជ័យនៃការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិដែលអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ខាងលើ លើកលែងតែមានកំហុស ឬកាលៈទេសៈណាមួយដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន។
6. ក្នុងករណីដែលអ្នកចូលរួមត្រូវបានរកឃើញករណីក្លែងបន្លំ កំហុស ការរំលោភបំពានលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ការបំពានច្បាប់ និង/ឬហេតុផលណាមួយដែលបង្ហាញថាអ្នកចូលរួមនោះមិនមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការ និង/ឬទទួលបានរង្វាន់ នោះ ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោល ដកហូត ឬហៅមកវិញពីការទទួលបានរង្វាន់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
7. ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬលុបចោលលក្ខខណ្ឌ ព័ត៌មានលម្អិត និង/ឬរង្វាន់នៃយុទ្ធនាការ (រួមទាំងការផ្លាស់ប្តូរទៅរង្វាន់ផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃសមមូល) តាមការសម្រេចចិត្តតែមួយគត់ និងដាច់ខាត និងគ្រប់ពេលវេលាជាមួយ ការជូនដំណឹងជាមុន។ ក្នុងករណីមានវិវាទណាមួយ ការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវចាត់ទុកជាស្ថាពរ។
8. អ្នកចូលរួមធានាថាទិន្នន័យដែលអ្នកចូលរួមប្រើសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ គឺជាទិន្នន័យរបស់អ្នកចូលរួមផ្ទាល់ និង ត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនបានរកឃើញថាទិន្នន័យទាំងនោះមិនពិត និង/ឬមិនមែនជាទិន្នន័យរបស់អ្នកចូលរួមផ្ទាល់ ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលរង្វាន់ រួមទាំងការទាមទារការខូចខាតណាមួយចំពោះអ្នកចូលរួម។
9. ទាក់ទងនឹងការចូលរួមនៃយុទ្ធនាការ អ្នកចូលរួមយល់ស្រប និងទទួលស្គាល់ថាក្រុមហ៊ុនមានភាពចាំបាច់ក្នុងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា លេខទូរស័ព្ទ នាមត្រកូល រួមទាំងព័ត៌មាននៅលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកចូលរួមសម្រាប់គោលបំណងនៃប្រតិបត្តិការយុទ្ធនាការ។ ក្រុមហ៊ុនអាចបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកចូលរួមទៅកាន់ភាគីទីបីដែលដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការយុទ្ធនាការ។
10. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 1240។

របៀបផ្ទេរប្រាក់នៅលើកម្មវិធីទ្រូម៉ាន់នី Wallet

ជំហានទី 1៖ បើកកម្មវិធី និង ចុចលើប៊ូតុងផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស

ជំហានទី 2៖ ទទួលយកលក្ខខណ្ឌ

ជំហានទី 3៖ ចុចបញ្ជាក់ដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់

ជំហានទី 4៖ ជ្រើសរើសប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រើសេវា

ជំហានទី 5៖ បំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវផ្ទេរ និង ចុច បន្ទាប់

ជំហានទី 6៖ បំពេញព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកទទួល និង ចុច បញ្ជាក់

ជំហានទី 7៖ ពិនិត្យមើលព័ត៌មានទាំងអស់ឡើងវិញ និង ចុច បញ្ជាក់

ជំហានទី 8៖ បញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការ និង ចុច បង់ប្រាក់ (Pay)

ជំហានទី 9៖ ទទួលបង្កាន់ដៃផ្ទេរប្រាក់

ផ្ទេរប្រាក់ឥឡូវនេះ