សូមមើលរបៀបដាក់ពាក្យដូចវីដេអូខាងក្រោម

ងាយរៀន និង ងាយយល់ជាមួយ
ទ្រូម៉ាន់នីផ្ទេរប្រាក់

https://www.youtube.com/channel/UCIanxicrSw6e51_YvsiYdjw/videos

សំណួរសួរញឹកញាប់
ចម្លើយ៖ អ្នក​ដែល​មាន​អាយុ​ចាប់ពី 18+ អាច​ចូល​រួម​បាន

ចម្លើយ៖ ទាក់ទងបុគ្គលិកតាមប្រអប់សារហ្វេកប៊ុកTruemoney – Transfer Cambodia

ចម្លើយ៖

1. អតិថិជនថ្មីចុះឈ្មោះ (បានសម្រេច និងចូលប្រើ Truemoney Wallet)
អ្នកនឹងទទួលបាន 50 បាត
2. អតិថិជនរបស់អ្នកផ្ទេរប្រាក់លើកទី 1 ទទួលបាន 50 បាត
3. ទទួលប្រាក់ម្រៃជើងសារ 1% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរសរុបរបស់អតិថិជនអ្នក

ចម្លើយ៖:

1. ប្រាក់ 50 បាត នៃការចុះឈ្មោះ បានសម្រច និង ចុចចូល ប្រើ Truemoney Wallet ក្រុមហ៊ុន នឹងផ្ទេរប្រាក់ជូនរៀងរាល់ថ្ងៃពុធមុនម៉ោង 6 ល្ងាចតាមរយៈគណនី Truemoney Wallet
* ប្រសិនបើថ្ងៃពុធជាថ្ងៃបុណ្យជាតិ យើងនឹងផ្ទេរប្រាក់ជូននៅថ្ងៃបន្ទាប់
2. ប្រាក់ផ្ទេរ 50 បាត លើកទី 1 ក្រុមហ៊ុននឹងផ្ទេរប្រាក់ជូននៅចុងខែ (ម្តងក្នុងមួយខែ)
3. ប្រាក់ម្រៃជើងសារ 1% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរសរុបរបស់អតិថិជនអ្នក នឹងផ្ទេរប្រាក់ជូននៅចុងខែ(ម្តងក្នុងមួយខែ)

ចម្លើយ៖ ដកប្រាក់បានតាមភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីដែលមានទីតាំងជាង 10,000+ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា

Line@official QR code [@truemoneytransfer]

ដាក់ពាក្យធ្វើជាអ្នកតំណាងរបស់យើង